WAY OF WORKING

Jacobsen Elektro følger systemer for QA, SA, CSR og Anti Korrupsjon.

 • Første og eneste selskapet i Norge som har oppnådd SA8000 sertifisering (2014)
 • ISO9001-2008 sertifisert
 • SA8000 sertifisert
 • Antikorrupsjon
  • Basert på UK Anti Bribery Act 2010
 • Corporate Social Responsibility Policy
  • Basert på UN-Global Compact
 • HMS-planer
  • Basert på OHSAS18001 og ISO 14001
  • Krav gjelder også for underleverandører

BUSINESS ETHICS

1) Anti Korrupsjon

Jacobsen gruppen tar avstand fra enhver form for korrupsjon. Med korrupsjon menes å gi, motta, krever eller på annen måte overføre eller motta utilbørlige fordeler, som kan være egnet til å påvirke ansatte eller andres handlinger ovenfor våre selskaper.

Korrupsjon truer rettsstaten, undergraver godt styresett, rettferdighet og sosial rettferdighet, og vrir konkurransen, demokrati og menneskerettigheter fordi det svekker etiske og moralske verdier. Det vil også føre til at selskaper å pådra seg direkte økonomisk tap og ødelegge sitt omdømme.

Som et globalt selskap med prosjekter og kontrakter i Afrika og Asia, følger vi tett på den økte risikoen for korrupsjon og utbytting dette kan ha. Dette er en plikt for alle våre ansatte og spesielt for bedriftens styre og konsernledelse. Anti-korrupsjon er et prioritert område der vi ha et kontinuerlig fokus på forebygging, risikoreduserende tiltak og identifisering av avvik.

2) Corporate Social Responsibility (CSR)

Jacobsen Elektro Gruppen skal bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet vi opererer i.

Vi tar sikte på å gjøre vårt beste for å tilfredsstille behovene til alle våre interessenter. Dette omfatter ikke bare å respektere og forholde seg til lokal lovgivning, men også for å minimere negative påvirkninger på miljøet og fremme et godt og trygt fysisk så vel som psykisk arbeidsmiljø.

Selskapene i Jacobsen Elektro Gruppen er forpliktet til å arbeide for mest mulig humane arbeidsplassers. Vi streber etter kontinuerlig å forbedre våre personalretningslinjer og prosedyrer gjennom utdanning, opplæring, kommunikasjon og medarbeiderinvolvering.

3) Social Accountability (SA)

Alle selskapene i Jacobsen Elektro Gruppen er opptatt av å respektere og etterkomme innholdet i FNs Global Compact og SA8000 som danner ryggraden i våre etiske retningslinjer.

Vi forventer at våre agenter, konsulenter og leverandører gjør det samme, og vil holde oss selv aktivt involvert i partner- og leverandørutvikling gjennom vårt opplæringsprogram – «Leveregel på dagsorden».

SA8000 Standard, etablert av SAI og en av verdens fremste sosiale standarder, er et verktøy som implementerer internasjonal arbeidsstandard for å beskytte arbeidere i hvert trinn i verdikjeden.

4) Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Jacobsen Elektro er forpliktet til kontinuerlig forbedring av helse og sikkerhet for sine ansatte, og for de ansatte hos underleverandører som er engasjert på våre arbeidsplasser.

Dette følges grundig opp gjennom våre prosjekter og tiltak fattes etter behov lokalt. HMS relaterte data er samlet inn og rapporteres opp til konsernnivå, og overvåkes for å finne potensielle systematisk helse- relatert risiko på tvers av selskapene.

KJERNEVERDIER

corevalues

BLOOM

Bloom Picture

Jacobsen Elektro gruppen bidrar med humanitær hjelp i flere land – spesielt i Afrika. Bidragene har hjulpet mange barn til mat, skolegang og positive opplevelser i fritiden som lek og sport. Hjelpen har alltid gått nesten direkte til de trengende, og derfor har mange barn fått et mye bedre liv som resultat.