ELKRAFTTEKNISKE TJENESTER

 • Kompetanse innen relevern og nettanalyser
 • Releplaner
 • Test av relevern
 • Releservice/Periodisk vedlikehold
 • Distansevern i distribusjonsnett
 • Nettanalysesr
 • Kortslutningsanalyser
 • Jordfeilanalyser
 • Lastflytanalyser
 • Stabilitetsanalyser
 • Motorstartanalyser
 • Lysbueberegninger og klassifisering av elektriske anlegg (IEEE og NEPA70)

Stort fagmiljø innen elkraft med lang erfaring

Utnyttelsen av moderne elektriske kraftsystemer øker raskt, og kravene til stabilitet og pålitelighet er større enn noen gang. Til dette trengs det høy systemkompetanse, gode verktøy, grundige analyser og ett systematisk vedlikehold.
Jacobsen Elektro AS har ett av de største fagmiljøene innen elkraft i Norge. Våre ansatte har høy faglig kompetanse og er vår viktigste suksessfaktor. En god sammensetting av personer med lang erfaring og yngre lærevillige, gjør oss beredt til å løse kundens behov nå og fremover. Vår kjernekompetanse er relevern – releplaner og service, kontrollanlegg og analyser i elkraftsystem.
Vi har gode kunnskaper om komponenter og system. Systemforståelse gir kunnskap om hvilke komponenter man trenger. Riktig anvendelse av komponenter gir er fungerende system. Vi kan system på ulike nivå, eksempelvis fra vern-/kontrollsystem i en transformatorstasjon til elkraftsystem som knytter forbruk og produksjon sammen.
Jacobsen Elektro er gjennom kunnskap, utvikling av gode arbeidsmetoder og bruk av avanserte verktøy, en garantist for at kunder får det elektriske anlegget de forespør.
Ved å bruke våre tjenester oppnår kunden blant annet:

 • Bedre tilgjengelighet i kraftsystem ved å sikre selektivitet mellom relevern
 • Bedre stabilitet i kraftsystem ved å redusere tiden feil står på (ride-through-fault)
 • Forbedret sikkerhet for mennesker og omgivelser ved å sikre at enhver feil blir frakoblet
 • Reduserte kostnader ved feil ved å begrense/hindre skade utstyr gjennom minimering av tid feil står på
 • Reduserte driftskostnader og KILE ved å unngå uønskede utkoblinger (feilfunksjoner)
 • Reduserte driftskostnader og KILE ved raskere lokalisering av feil og gjenoppretting av spenning

RELEPLANER

Jacobsen Elektro har utbeidet releplaner siden 1984. Vi utarbeider nå ca. 1300 releplaner pr. år. Vi benytter vårt egenutviklede verktøy ProDocX til arbeidet. ProDocX gjør oss tidseffektive og sikrer kvalitet.
En releplan er anleggsdelens sikkerhetsdokument (elektrisk). Releplanen dokumenterer vernekjeden, hvor store feilstrømmene blir i en feilsituasjon og typespesifikt og detaljert til adressenivå hvordan relevern skal programmeres for ønsket funksjon.
En releplan fra Jacobsen Elektro dokumenter deteksjonsnivå og utkoblingstider og i henhold til DSB krav og Statnett – FIKS anbefalinger.

RELESERVICE/PERIODISK VEDLIKEHOLD RELEVERN

Ett fungerende relevern er garantisten for sikkerhet i elektriske anlegg. Feil i elektriske anlegg opptrer heldigvis sjelden, men når det først skjer er menneskeliv, anleggsverdier og kraftsystemets stabilitet avhengig av at relevernet fungerer korrekt i løpet av millisekunder. DSB stiller naturlig nok krav til at relevern testes jevnlig.
Jacobsen Elektro utfører test av relevern fra samtlige leverandører og av alle typer vernfunksjoner. Testing av relevern er en spesialisert oppgave som krever kontinuerlig kompetanseutvikling. Gjennom å inngå en vedlikeholdsavtale om periodisk kontroll av relevern med Jacobsen Elektro, vil man få elektriske anlegg hvor sikkerheten er ivaretatt på best mulig måte.
Vi bruker moderne prøveutstyr som Omicron, og kan derfor utføre arbeidet effektivt. Vi har tilgang på alle leverandørprogrammer. Gode testprosedyrer og testrapporter gir dokumentert kvalitet.

PRODOCX – VERKTØY FOR RELEPLANLEGGING

Jacobsen Elektro har siden 1984 utviklet eget verktøy for releplanlegging.
ProDocX er tredjegenerasjon verktøy, nå basert på Excel. En releplan har en standardisert og dermed en gjennkjennelig oppbygging. I programmet finnes unike og detaljerte innstillingsskjemaer for mer enn 1000 ulike relevern.

 • Kvalitetssikring gjennom standardisering
 • Tidsbesparende, en grundig gjennomgang ved førstegangsbruk av vern
 • Enkelt lesbart for implementering – effektiviserer tiden på anlegg

Regneark basert på Excel (Kunder som ikke har ProDocX får releplaner på pdf format)

NETTANALYSER

Vi utfører blant annet:

 • Kortslutningsanalyser
 • Jordfeilanalyser
 • Lastflytanalyser
 • Stabilitetsanalyser
 • Motorstartanalyser
 • Lysbueberegninger og klassifisering av elektriske anlegg (IEEE og NEPA70)

Kunden oppnår:

 • Optimal drift av kraftsystemet
 • Grunnlag for investeringsbeslutninger
 • Riktig dimensjonering av elektriske anlegg