WAY OF WORKING

Vi bidrar til bærekraftig utvikling med profesjonell kunnskap. Selskapet leverer innovative løsninger for å forbedre effektiviteten av kraftproduksjon og strømforsyning, minimere negativ innvirkning på miljøet og fremme et godt og trygt arbeidsmiljø

 • ISO 9001-2015 sertifisert
 • ISO 14001:2015 sertifisert
 • Achilles JQS pre kvalifisert
 • Achilles Utilities pre kvalifisert
 • TransQ pre kvalifisert
 • Antikorrupsjon
  Basert på UK Anti Bribery Act 2010
 • Samfunnsansvar og Bedriftssosialpolitikk
  Basert på UN Global Compact og SA8000
 • Helse, Miljø, Sikkerhet
  Basert på OHSAS 18001 og ISO 14001

VÅRE VERDIER

«Våre verdier og forretningsetikk vil på ingen måte svare på alle etiske dilemmaer vi møter, men er ment som grunnlag for å øke bevisstheten. Vi ønsker at alle våre selskaper  skal vise samfunnsansvar, handle profesjonelt og ha et langsiktig fokus på alt vi gjør.»

Styreleder

FORRETNINGSETIKK

1) Antikorrupsjon

Gruppen er strengt imot enhver form for korrupsjon. Vi utøver en nulltoleransepolitikk mot korrupsjon, og handler i henhold til Storbritannias lov ( UK Bribery Act) og all annen relevant lovgivning om forebygging av bestikkelse og korrupsjon.

Inkludert i vår definisjon av korrupsjon er handlingen med å gi, motta, kreve eller på annen måte overføre eller motta ukorrekte fordeler, som sannsynligvis vil påvirke ansatte eller andre tiltak mot våre selskaper

Vi forventer og krever at våre ansatte, partnere og leverandører skal handle på en etisk, ærlig og profesjonell måte i alle sine forretningsmessige forhold, og IKKE tilbyr, gir, mottar gave eller betaling som er eller kan bli konstruert som en bestikkelse så vel som IKKE deltar i lignende ulovlige oppmuntringer i nærings- eller regjeringsforhold.

2) Menneskerettigheter

Gruppen støtter og respekterer beskyttelsen av internasjonalt proklamerte menneskerettigheter og sørger for  å ikke medvirke i menneskerettighetsbrudd

Ikke-diskriminering

 • Vi er imot all form for diskriminerende praksis

 • Vi er imot aktivitetter som vil forstyrre en ansattes rett til å utøve, observere prinsipper eller praksis eller møte behov knyttet til rase, kjønn, kaste, nasjonal opprinnelse, religion, funksjonshemming, seksuell orientering, unionsmedlemskap eller politisk tilhørighet

 • Vi tillater IKKE atferd fra noen Jacobsen-ansatte som er diskriminerende eller trakasserende i naturen. Bevegelser, språklig og fysisk kontakt som er seksuelt, truende, fornærmende eller utnyttende er forbudt

3) Arbeidsforhold

Selskapene i Jacobsen Elektro gruppen er forpliktet til å jobbe for den mest mulig humane praksis på arbeidsplassen.

Vi kontinuerlig forbedrer våre menneskelige ressurser, politikk og prosedyrer gjennom utdanning, opplæring, kommunikasjon og involvering av medarbeiderne.

Arbeidsstandard:

 • Vi benytter IKKE barnearbeid
 • Vi er imot bruk av tvang eller tvungen arbeidskraft

Foreningsfrihet og rett til kollektive avtaler

 • Vi anerkjenner arbeidstakernes rett til å bli med fagforeninger av deres valg og kollektiv forhandling
 • Vi har forpliktet oss til å gi åpne kommunikasjonslinjer mellom ansatte og ledelsen.

Arbeidstid

 • Vi overholder nasjonal lovgivning om arbeidstid i de landene vi opererer i
 • Overtid kan oppstå og det er helt frivillig og må aldri overstige tolv timer i uken eller nasjonal lovgivning, avhengig av hvilken som er den laveste

Godtgjørelse

 • Jacobsen Elektro sørger for at lønn betalt for en vanlig arbeidsuke alltid oppfyller de nasjonale minimumslønnene, samt også opprettholder en viss levestandard for den ansatte og familie

Disiplinær praksis

 • Selskapet gjør IKKE og vil ikke engasjere seg i eller støtte bruken av kroppsstraff, mental eller fysisk tvang eller verbalt misbruk

4) Helse og sikkerhet

For Jacobsen Elektro AS er våre medarbeidere vår største ressurs og helse er av stor betydning for den enkeltes trivsel og effektivitet.

Jacobsen Elektro er forpliktet til kontinuerlig forbedring av helse og sikkerhet for sine ansatte, og av  ansatte til underleverandører som er engasjert på våre arbeidsplasser.

Dette følges grundig opp gjennom våre prosjekter og tiltak som tas lokalt når det trengs. HMS-relaterte data samles opp, aggregeres på gruppenivå og overvåkes for å finne potensielle systematiske helserelaterte risikoer.

 • Våre ansatte og innleide skal ha et arbeidsmiljø som er helsefremmende og meningsfylt
 • Vi jobber kontinuerlig med å forbedre forebyggende sikkerhet samt å øke trygghet og trivsel til de menneskene som er involvert i våre prosjekter

5) Klima og miljø

Jacobsen Elektro støtter en forebyggende tilnærming til miljøutfordringer, tar initiativ til å fremme et større miljøansvar, og oppfordrer til utvikling og diffusjon av miljøvennlige teknologier

Vi er bevisste på å hjelpe våre kunder med å velge løsninger som vil redusere den negative miljøpåvirkningen, og vi vil delta i og gjennomføre ESIA-studier og utarbeide handlingsplaner når det er nødvendig for å oppdage og implementere optimale løsninger for å beskytte miljøet.

 • Vi arbeider for å redusere negativ ekstern miljøpåvirkning gjennom kompetanseutvikling og økt bevissthet
 • Vi arbeider kontinuerlig med å identifisere miljøaspekter og overvåke CO2-utslipp

6) Forhold til forretningspartnere og leverandører

Jacobsen Elektro er forpliktet til å overholde kravene i nasjonale arbeidslovgivning og lovgivning i de landene vi operer i.

 • Vi arbeider for å sikre at vår forpliktelse til forretningsetikk også respekteres av vår forsyningskjede og våre partnere.
 • Vi krever at våre agenter, konsulenter, entreprenører, leverandører og underleverandører overholder våre etiske retningslinjer og etiske krav til våre kunder

7) Sosial innvirkning i utviklingsprosjekter

Jacobsen Elektro forplikter seg til å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunn vi opererer i.

 • Vi har bidratt med humanitær hjelp i flere land – spesielt i den afrikanske regionen.

Bidragene har hjulpet barn med mat, skole og positive erfaringer som spill og sport.

Hjelpen har alltid blitt gitt nesten direkte og mange barn har opplevd et bedre liv som følge av dette.

Dokumenter

SERTIFISERINGER

VARSLING

Varsling av kritikkverdige forhold   

Vi praktiserer åpenhet, forstår viktigheten av å rapportere om man oppdager kritikkverdige forhold i selskapet og understreker ikke-gjengjeldelse av slik rapportering

Lenke til rapportering: https://ncr.jel.no

Jacobsen Elektro ble etablert i 1891 og er en av Norges eldste elektrotekniske bedrifter

Vår virksomhet favner alt fra levering av nøkkelferdige transformatorstasjoner og kraftstasjoner – til servicerelaterte og rådgivende tjenester.

Vi har bygget et stort antall nøkkelferdige anlegg i Øst-Europa, Afrika og Asia. Våre kunder i Norge er ledende bedrifter innen prosess- og kraftkrevende industri, kraftprodusenter og netteiere på alle spenningsivåer.

Jacobsen Elektro Africa
Jacobsen Elektro

The Journey to Africa